ຂໍຂອບໃຈ ທີ່ທ່ານເຂົ້າມານຳໃຊ້ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານທາງດ້ານການຄ້າ ຂອງ ສປປ ລາວ, ກະລຸນາໃຊ້ເວລາເລັກໜ້ອຍ
ຄລິກເພື່ອສົ່ງຄຳແນະນຳ ຄຳຄິດເຫັນຂອງທ່ານ ຈະເປັນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາ ສູນຂໍ້ມູນຂອງພວກເຮົາ ໃຫ້ດີຂື້ນ ຂໍຂອບໃຈ!

Thank you for visiting the Lao PDR Trade Portal. Please click HERE to send your comments and suggestions to us
to help improve our service. This process only takes a couple of minutes. Thank you!


Welcome to the Lao PDR Trade Portal
Please click on the links below for the language of your choice.